432DSH

Friday, September 30, 2011

MISTIK

MISTIK LAMA
0 <=:=> 8
1 <=:=> 7
2 <=:=> 6
3 <=:=> 9
4 <=:=> 5
MISTIK BARU
0 <=:=> 1
2 <=:=> 5
3 <=:=> 8
4 <=:=> 7
6 <=:=> 9

ANGKA INDEX
1 <===> 6
2 <===> 7
3 <===> 8
4 <===> 9
5 <===> 0MINGGU=> 5
SENEN=> 4
SELASA=> 3
RABU=> 7
KAMIS=> 8
JUMAT=> 6
SABTU=> 9
KLIWON=> 8
LEGI=> 5
PAHING=> 9
PON=> 7
WAGE=> 4